Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

zyczecizycia
Nie ma większego smutku od wspomnienia miłości, gdy wiemy, że jest na zawsze utracona.
— Marion Zimmer Bradley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 26 2019

zyczecizycia
8287 5989 500
Reposted fromstroschek stroschek viasheismysin sheismysin
zyczecizycia
Nie ru­szam stąd
Bo może się sta­nie raz je­den cud
I przyj­dziesz do­tkniesz mnie
I po­wiesz
Zo­stań tu
— Edward Stachura
Reposted fromsheismysin sheismysin
zyczecizycia
Raczej nie podajemy sobie rąk Raczej nie pokazujemy palcem Raczej mało obchodzimy się nawzajem
— Nostress
Reposted fromsheismysin sheismysin

March 23 2019

zyczecizycia
zyczecizycia
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viadefinicjamilosci definicjamilosci

March 11 2019

zyczecizycia
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim? 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
zyczecizycia
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
zyczecizycia
2465 6d5a 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viagregorczykm gregorczykm
zyczecizycia
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagregorczykm gregorczykm

March 08 2019

zyczecizycia
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle vianiemaproblemu niemaproblemu
zyczecizycia
zyczecizycia
zyczecizycia

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
zyczecizycia
0584 dd7c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
zyczecizycia
Jeszcze jedno. Wygrasz, kiedy zdasz sobie sprawę, że każdy może cię zranić, nawet ludzie, po których się tego nie spodziewasz. Jeśli będziesz o tym pamiętać... nie zdołają uderzyć cię tak mocno, żebyś się nie podniósł.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
zyczecizycia
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vianutt nutt
zyczecizycia
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed vianutt nutt
zyczecizycia
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin vianutt nutt
zyczecizycia
2471 09f7 500
Reposted fromsheismysin sheismysin vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl